Restaurant Page KC's Best Menus

Nara Japanese Restaurant

Nara Japanese Restaurant

Nara Japanese Restaurant
1617 Main Street
Kansas City, MO 64108
Ph. 816-221-6272

Not Your Typical Japanese Restaurant
Website
Online Reservation

Nara Japanese Restaurant